El funcionament de l’agrupament

El màxim òrgan de decisió de l’Agrupament és l’Assemblea d’Agrupament, formada per tots els membres de l’Agrupament majors de 16 anys. Els membres menors de 16 anys estan representats pels seus pares.

L’òrgan directiu i alhora pedagògic de l’Agrupament és el Consell d’Agrupament i ha d’estar format per l’Equip d’Agrupament (equip coordinador), els Kraals (equips de caps -monitors- de cada unitat), el/la Tresorer/a i el/la Secretari/a.
Cada Kraal està constituït per un/a Cap d’Unitat i un/a o més Caps Adjunts.

Per realitzar amb eficiència la tasca pedagògica dividim els infants i joves per grups d’edat: les unitats. Les unitats que formen l’Agrupament són:

Per altra banda, la Comissió Tècnica és l’òrgan de gestió de l’Agrupament  que té com a funcions específiques estudiar, realitzar i aprovar les tasques tècniques, administratives, logístiques i de serveis de l’Agrupament. Està constituïda per membres del Consell d’Agrupament, del Clan de Róvers, col·laboradors adults i mares i pares de l’Agrupament. Alguns dels càrrecs que composen la comissió tècnica són: Secretaria, Tresoreria, Publicacions, Fotografia, Manteniment, Material, Farmaciola, Biblioteca, Arxiu de Sortides, Recursos Pedagògics…

Com a òrgan de participació de l’Agrupament hi ha la Comissió de Mares i Pares – COMPA –, que dóna suport al Consell d’Agrupament, funciona com a vehicle de comunicació entre mares i pares i l’Agrupament i organitza activitats puntuals per als infants i joves i per a les famílies, com el Sopar de Germanor, una calçotada per a mares i pares…

Breu història de l’agrupament
La finalitat educativa

Eines i mitjans educatius
El funcionament de l’agrupament
Activitats que realitzem a l’agrupament

El funcionament de les unitats